Trang

Học kế toán

học kế toán thực hành, hoc ke toan misa, tu hoc ke toan, kinh nghiem ke toan, tinh huong ke toan

Mẫu hóa đơn, bảng biểu tham khảo

Mẫu hóa đơn, bảng biểu tham khảo

Phụ lục 5
MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU THAM KHẢO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)
5.1. Mẫu tham khảo Hóa đơn Giá trị gia tăng
                                          Mẫu số: 01GTKT3/001
                                                          HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG       Ký hiệu: AA/14P                                                                                                                     
                                                                          Liên 1: Lưu                             Số:         0000001     
Ngày........tháng.......năm 20....
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A
Mã số thuế:
Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội
Điện thoại:.................................................
Số tài khoản..................................................................................
Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...................................................
Tên đơn vị........................................................................................................................................................
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ................................................................. ... ....................................................................
Hình thức thanh toán:.......................................Số tài khoản………………………………………………..
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5
                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        …………....
Thuế suất GTGT:   ....…… %  , Tiền thuế GTGT:                                                                      …………
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                          ................
Số tiền viết bằng chữ:......................................................................................................................

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)


(In tại Công ty ..........................................................................., 
Mã số thuế ………….......)
Ghi chú: 
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua                    
- Liên 3:.....
5.2. Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng
                                                                                                                                     Mẫu số: 02GTTT3/001                                    
                                            HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                                 
                                                                                                                                     Ký hiệu: AB/14P
                                                                 Liên 1: Lưu                                                 Số:         0000001
                                                        Ngày........tháng.......năm 20....vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A
Mã số thuế: 010023400

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội
Số tài khoản......................................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................................
Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...................................................
Tên đơn vị........................................................................................................................................................
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản..........................................................................
Hình thức thanh toán:.................. MST:...........................................................................................................
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                                  ….........................                                   
Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................................................
                                                                                                             
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(In tại Công ty in .........., Mã số thuế ........)
Ghi chú:
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3: ...    

5.3. Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan 
(In tại Công ty in…….., mã số thuế…….)
                           Mẫu số:  07KPTQ
                                     
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
                                           (Dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)          Ký hiệu: AC/14P
                                                                    Liên 1: Lưu                                                  Số:         0000001
                                                          Ngày........tháng.......năm 200....
Đơn vị bán hàng:.Công ty A........................................................................................................................
Địa chỉ: Số 12 Lô A KCX C  ....................... Số tài khoản...........................................................................
Điện thoại:...........................    MST:...........................................................................................................
Họ tên người mua hàng...................................................................... .........................................................
Tên đơn vị.....................................................................................................................................................
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản......................................................................
Hình thức thanh toán:.................... MST:....................................................................................................
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                        ..................................                                                          Số tiền viết bằng chữ:..................................................................................................................................
                                                                                                             
                     Người mua hàng                                                                      Người bán hàng                                    
                   (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)                  
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Ghi chú:
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3:…
5.4. Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mẫu số: 03XKNB
Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế:……………………………………………………………
Ký hiệu:
Số:
PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ
Liên 1: Lưu
Ngày………  tháng………năm ………
Căn cứ lệnh điều động số:…………………
Ngày…….tháng…………năm……………...
của ……………………………về việc………………
Họ tên  người vận chuyển…………………
Hợp đồng số………………………
Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………
Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………….
STT
Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Thực xuất
Thực nhập

Tổng cộng:

Người lập
Thủ kho xuất
Người vận chuyển
Thủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Ghi chú:
- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng
- Liên 3: Nội bộ


5.5. Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
                                                                                                              Mẫu số: 04HGDL                                                                                                                                                      
Tên tổ chức, cá nhân:...........................................................................
Ký hiệu:
Địa chỉ:……………………………………………………………
Số:
Mã số thuế:………………………………………………………...
PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ
Liên 1: Lưu
                     Ngày………tháng………. năm………
Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……………
Ngày………..tháng…………. năm…………
của ……………………………với (tổ chức, cá nhân)………………MST:………
Họ tên  người vận chuyển:  ……………………………
Hợp đồng số:…..
Phương tiện vận chuyển: …………………………………………………………………
Xuất tại kho:  ……………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: ……………………………………………………………………………..
STT
Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiềnTổng cộng:


Người nhận hàng
(ký, ghi rõ họ tên)
Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)
Thủ kho xuất
(ký, ghi rõ họ tên)
Người vận chuyển
(ký, ghi rõ họ tên)
Thủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
            Ghi chú:        Liên 1: Lưu
                                    Liên 2: Giao cho đại lý bán hàng
                                    Liên 3: Nội bộ

5.6. Mẫu tham khảo Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng
BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ngày ………tháng………năm………
Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………
Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..
STT
Tên hàng hóa dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thuế GTGT
Thành tiền
Ghi chú

Tổng cộng:


Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)


5.7. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in
Đơn vị chủ quản:…………......
Tên tổ chức…………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               ………, ngày……… tháng……… năm………
QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)
Về việc áp dụng hóa đơn tự in
GIÁM ĐỐC …
Căn cứ … Thông tư số …/2014/TT-BTC ngày …của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …
….
Xét đề nghị của …,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn tự in trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:
- Hệ thống thiết bị (Máy tính số …, máy in số …, máy tính tiền số …, phần mềm ứng dụng (phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng)).
- Các bộ phận kỹ thuật và tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật (Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ)
            Điều 2. Mẫu các loại hóa đơn tự in và mục đích sử dụng của mỗi loại hóa đơn (liệt kê chi tiết)
            Điều 3. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn tự in trong nội bộ tổ chức (Bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật…).
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Back To Top