Trang

Học kế toán

học kế toán thực hành, hoc ke toan misa, tu hoc ke toan, kinh nghiem ke toan, tinh huong ke toan

Nghị quyết 928/2010/UBTVQH12 Về việc ban hành Biểu mức thuế suất

Nghị quyết 928/2010/UBTVQH12 Về việc ban hành Biểu mức thuế suất

NGHỊ QUYẾT
Về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;
Căn cứ Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12;

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1
Ban hành kèm theo Nghị quyết này Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên theo khung thuế suất thuế tài nguyên được quy định tại Điều 7 của Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12.
Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010./. 

Back To Top