Trang

Học kế toán

học kế toán thực hành, hoc ke toan misa, tu hoc ke toan, kinh nghiem ke toan, tinh huong ke toan

Phụ lục I - Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao

Phụ lục I - Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao
PHỤ LỤC I
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
_________________________________________________________________________________

Stt
Tên loại văn bản hành chính
Chữ viết tắt
1
Nghị quyết (cá biệt)
NQ
2
Quyết định (cá biệt)
3
Chỉ thị (cá biệt)
CT
4
Quy chế
QC
5
Quy định
QyĐ
6
Thông cáo
TC
7
Thông báo
TB
8
Hướng dẫn
HD
9
Chương trình
CTr
10
Kế hoạch
KH
11
Phương án
PA
12
Đề án
ĐA
13
Dự án
DA
14
Báo cáo
BC
15
Biên bản
BB
16
Tờ trình
TTr
17
Hợp đồng
18
Công văn
19
Công điện
20
Bản ghi nhớ
GN
21
Bản cam kết
CK
22
Bản thỏa thuận
TTh
23
Giấy chứng nhận
CN
24
Giấy ủy quyền
UQ
25
Giấy mời
GM
26
Giấy giới thiệu
GT
27
Giấy nghỉ phép
NP
28
Giấy đi đường
ĐĐ
29
Giấy biên nhận hồ sơ
BN
30
Phiếu gửi
PG
31
Phiếu chuyển
PC
32
Thư công
Bản sao văn bản
1
Bản sao y bản chính
SY
2
Bản trích sao
TS
3
Bản sao lục
SL

Back To Top