Trang

Học kế toán

học kế toán thực hành, hoc ke toan misa, tu hoc ke toan, kinh nghiem ke toan, tinh huong ke toan

Phụ lục IV - Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao

Phụ lục IV - Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao
PHỤ LỤC IV
MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
______________________________________________________________________________


Stt
Thành phần thể thức và chi tiết trình bày
Loại chữ
Cỡ chữ
Kiểu chữ
Ví dụ minh họa
Phông chữ 
Times New Roman
Cỡ chữ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Quốc hiệu
- Dòng trên
In hoa
12-13
Đứng, đậm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
12
- Dòng dưới
In thường
13-14
Đứng, đậm
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
13
- Dòng kẻ bên dưới
__________________
2
Tên cơ quan, tổ chức
- Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp
In hoa
12-13
Đứng
BỘ TÀI CHÍNH
12
- Tên cơ quan, tổ chức
In hoa
12-13
Đứng, đậm
CỤC QUẢN LÝ GIÁ
12
- Dòng kẻ bên dưới
_______________
3
Số, ký hiệu của văn bản
In thường
13
Đứng
Số: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BKHCN-VP; Số: 12/UBND-VX
13
4
Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản
In thường
13-14
Nghiêng
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2009
13
5
Tên loại và trích yếu nội dung
a
Đối với văn bản có tên loại
- Tên loại văn bản
In hoa
14
Đứng, đậm
CHỈ THỊ
14
- Trích yếu nội dung
In thường
14
Đứng, đậm
Về công tác phòng, chống lụt bão
14
- Dòng kẻ bên dưới
____________
b
Đối với công văn
Trích yếu nội dung
In thường
12-13
Đứng
V/v nâng bậc lương năm 2009
13
6
Nội dung văn bản
In thường
13-14
Đứng
Trong công tác chỉ đạo…
14
a
Gồm phần, chương mục, điều, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết
- Từ “phần”, “chương” và số thứ tự của phần, chương
In thường
14
Đứng, đậm
Phần I
Chương I
14
- Tiêu đề của phần, chương
In hoa
13-14
Đứng, đậm
QUY ĐỊNH CHUNG
QUY ĐỊNH CHUNG
14
- Từ “mục” và số thứ tự
In thường
14
Đứng, đậm
Mục 1
14
- Tiêu đề của mục
In hoa
12-13
Đứng, đậm
GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH
13
- Điều
In thường
13-14
Đứng, đậm
Điều 1. Bản sao văn bản
14
- Khoản
In thường
13-14
Đứng
1. Các hình thức…
14
- Điểm
In thường
13-14
Đứng
a) Đối với …
14
- Tiết
In thường
13-14
Đứng
                             -
14
- Tiểu tiết
In thường
13-14
Đứng
                             +
14
b
Gồm phần, mục, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết
- Từ “phần” và số thứ tự
In thường
14
Đứng, đậm
Phần I
14
- Tiêu đề của phần
In hoa
13-14
Đứng, đậm
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ…
14
- Số thứ tự và tiêu đề của mục
In hoa
13-14
Đứng, đậm
I. NHỮNG KẾT QUẢ...
14
- Khoản:
Trường hợp có tiêu đề
In thường
13-14
Đứng, đậm
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
14
Trường hợp không có tiêu đề
In thường
13-14
Đứng
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể…
14
- Điểm
In thường
13-14
Đứng
a) Đối với ….
14
- Tiết
Đứng
                             -
14
- Tiểu tiết
Đứng
                             +
14
7
Chức vụ, họ tên của người ký
- Quyền hạn của người ký
In hoa
13-14
Đứng, đậm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. BỘ TRƯỞNG
14
- Chức vụ của người ký
In hoa
13-14
Đứng, đậm
CHỦ TỊCH
THỨ TRƯỞNG
14
- Họ tên của người ký
In thường
13-14
Đứng, đậm
Nguyễn Văn A
Trần Văn B
14
8
Nơi nhận
a
Từ “kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
In thường
14
Đứng
14
- Gửi một nơi
Kính gửi: Bộ Công thương
14
- Gửi nhiều nơi
Kính gửi: - Bộ Nội vụ;
                 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
                 - Bộ Tài chính.
14
b
Từ “nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
- Từ “nơi nhận”
In thường
12
Nghiêng, đậm
Nơi nhận:
Nơi nhận: (đối với công văn)
12
- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản, bản sao
In thường
11
Đứng
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, …;
- ……..;
- Lưu: VT, TCCB.
- Như trên;
- ……..;
- Lưu: VT, NVĐP.
11
9
Dấu chỉ mức độ khẩn
In hoa
13-14
Đứng, đậm
[HỎA TỐC]
[THƯỢNG KHẨN]
[KHẨN]
13
10
Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành
In thường
13-14
Đứng, đậm
[XEM XONG TRẢ LẠI]
[LƯU HÀNH NỘI BỘ]
13
11
Chỉ dẫn về dự thảo văn bản
In hoa
13-14
Đứng, đậm
[DỰ THẢO]
[DỰ THẢO 10]
13
12
Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản
In thường
11
Đứng
PL.(300)
11
13
Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail, Website; số điện thoại, số Telex, số Fax
In thường
11-12
Đứng
Số XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX
E-Mail: Website:
11
14
Phụ lục văn bản
- Từ “phụ lục” và số thứ tự của phụ lục
In thường
14
Đứng, đậm
Phụ lục I
14
- Tiêu đề của phụ lục
In hoa
13-14
Đứng, đậm
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
14
15
Số trang
In thường
13-14
Đứng
2, 7, 13
14
16
Hình thức sao
In hoa
13-14
Đứng, đậm
SAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC
14
Ghi chú: Cỡ chữ trong cùng một văn bản tăng, giảm phải thống nhất, ví dụ: Quốc hiệu, dòng trên cỡ chữ 13, dòng dưới cỡ chữ 14; nhưng Quốc hiệu, dòng trên cỡ chữ 12, thì dòng dưới cỡ chữ 13; địa danh và ngày, tháng, năm văn bản cỡ chữ 13.
Back To Top